Gwarancja
Print Friendly, PDF & Email

Ogólne warunki gwarancji

Firma FASADA z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 173, zwana dalej Producentem, gwarantuje Nabywcy stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, aluminium, drewna i rolet oraz innych akcesoriów i wyposażenia dodatkowego co następuje:

1. Producent gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie wyrobów, na które wydana jest gwarancja.
2. Producent udziela gwarancji w okresie:

3. Okres gwarancji biegnie od daty sprzedaży uwidocznionej na fakturze sprzedaży wystawionej przez Producenta.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonywane przez Nabywcę po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz Producenta.
5. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Gwarancja obejmuje:

7. Gwarancja nie obejmuje:

8. Gwarancja na okucia udzielana jest pod warunkiem prowadzenia przynajmniej raz w roku udokumentowanych przeglądów, konserwacji i regulacji okuć. Przeglądy, konserwację i regulacje może przeprowadzać producent okien lub ekipa montażowa lub serwisowa, z którą producent ma podpisaną umowę serwisową. Udokumentowane przeglądy stanowią podstawę uznania ewentualnej reklamacji.
10. Gwarancja na wejściowe drzwi drewniane zamontowane na północnej stronie elewacji udzielana jest pod warunkiem zamontowania zadaszenia nad tymi drzwiami.
11. Kryteria oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła:

12. W przypadku wystąpienia uszkodzenia wyrobów, Nabywca powinien niezwłocznie poinformować o tym Producenta.
13. Producent jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
14. W przypadku uznania reklamacji, Producent wykona zobowiązanie wynikające w jeden z następujących sposobów:

15. Producent zapewnia maksymalnie 30 dniowy termin naprawy gwarancyjnej wyrobów. W przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania skomplikowanej naprawy, Producent zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy. W przypadku, gdy terminowe usunięcie wady jest niemożliwe z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, Producent wykona zobowiązanie reklamacyjne po ustaniu warunków uniemożliwiających usunięcie wady w sposób zgodny z wymogami technologicznymi.
16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu lub będące wynikiem niemożności jego użytkowania, w tym również za utratę zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe. Producent nie odpowiada również za roszczenia wysuwane przez Nabywcę lub użytkownika w stosunku do osób trzecich.
17. Wszelkie uszkodzenia i wady nie mające związku z Producentem, mogą być usunięte tylko na koszt Nabywcy/użytkownika,
18. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne będzie nieuzasadnione (np. usterki nie zostaną uznane za objęte gwarancją), Producent ma prawo obciążyć Nabywcę/Klienta kosztami delegacji służbowej ekipy serwisowej dokonującej oględzin.
19. W sprawach nie uregulowanych warunkami gwarancji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Producenta.
20. Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, do którego Producent bezpośrednio sprzedał swoje produkty. W ramach zamówień eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów producent w przypadku uznanej reklamacji zobowiązuje się jedynie do dostarczenia części zamiennych. Koszty związane z wymianą dostarczonych części ponosi Nabywca.
21. Siła wyższa
Jeśli wykonanie umowy lub poszczególnych zobowiązań jest uniemożliwione przez silę wyższą, Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, pod warunkiem, że dołoży on wszelkich starań w celu usunięcia takiej przyczyny (przyczyn) niewykonania, lub niewłaściwego wykonania i
będzie kontynuował wykonanie zamówienia bez opóźnienia kiedy tylko ustanie przyczyna. Powyższe dotyczy również zamówień złożonych drogą elektroniczną.
Odnośnie tych warunków, termin ‘Siła wyższa’ obejmuje wypadki losowe, strajki, zamknięcia, inne działania przemysłowe, pożar, wypadek, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuch, wojnę i inne okoliczności podobne lub niepodobne, będące poza kontrola Producenta, a także awarie elektryczne i inne wypadki losowe uniemożliwiające przyjęcie i/lub realizację zamówienia złożonego drogą elektroniczną.